Изучаването на поведението на потребителя на пазара е една от най-съществените и задължителни маркетингови дейности на фирмата, възприела като приоритетна за насоките и методите на управление е ролята на пазара. Значението на потребителя на пазара се обуславя от централното място на клиента в съвкупността от маркетингови дейности, осъществявани от съвреминните фирми. Маркетнга като пазарна концепция за управление на цялостната дейност Continue Reading »