Skip to Content

markeitng-seoИзучаването на поведението на потребителя на пазара е една от най-съществените и задължителни маркетингови дейности на фирмата, възприела като приоритетна за насоките и методите на управление е ролята на пазара. Значението на потребителя на пазара се обуславя от централното място на клиента в съвкупността от маркетингови дейности, осъществявани от съвреминните фирми. Маркетнга като пазарна концепция за управление на цялостната дейност на стопанската единица поставя всички дейности в производна зависимост от реалните потребности, изисквания и възможности на клиентите – купувачи и потребители на предлаганите стоки и услуги. От тук идва изводът, че поведението на клиента в качеството му на вземащ решение за покупка, както и в качеството му на оценител на продукта в процеса на неговото потребление, в решаваща степен мотивира маркетинговите действията на производителя. Ето защо изучаването на поведението на потребителя следва да започне с неговата качествена и количествена характеристика.

Купувачите на пазара могат да бъдат разделени на две основни групи индивидуална потребители и организации потребители. Първата основна група е представено на пазара за потребителски стоки, защото те купуват за собствено потребление или за свои близки, приятели или за семейството. Второто гр.потребители е представена от различни видове организации – предприятия, ведомства и институции. Тази група е ориентирана главно към покупка на инвестиционни стоки т.е.на стоки с производствено предназначение, но безспорно и но продукти за широко потребление.

Освен качествена разлика между тези две групи потребители, съществува и количествена разлика, която се отнася до броя на потенциалните потребители- броя на потенциалните крайни потребители  много по-голям от броя на потенциалните организирани потребители, тъй като потенциален краен потребител е всяко едно физическо лице, докато потенциален потребител е всяко юридическо лице, ведомство, институция и т.н.

Реклама в Google

Be the First!

Leave a Reply